מדיניות הפרטיות

מאחר שרוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("רוש" או "אנו" או "אותנו" או "על ידנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שרוש מפעילה ומנהלת ("האתר"), החליטה רוש לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר ("המדיניות").

מטרת המדיניות להסביר ולסקור מהם נוהגי רוש ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת רוש במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.  

מדיניות הפרטיות מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

מדיניות זו הינה חלק כל ההגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתקנון השימוש של האתר, אלא אם הוגדרו במפורש במסגרת מדיניות זו. 

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

בחלקים מסוימים ו/או בדפים מסוימים של האתר יכול שתידרש למסור מידע אישי. מדובר במידע שאתה מוסר ביודעין ובאופן עצמאי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או מידע מזהה אחר וכדומה ("מידע אישי"). אינך חייב למסור מידע אישי כאמור; עם זאת, מסירת פרטים שגויים ו/או אי מסירת פרטים, עלולים למנוע ממך את האפשרות לקבל שירותים ו/או תכנים מסוימים באתר ו/או לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

חלק מהמידע הנאסף במהלך שימושך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר במהותו. בין היתר על השירותים בהם אתה משתמש באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם, למשל מידע או תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP), יומני שרתי רשת (Web Servers log), מערכת ההפעלה וכו'.

המידע האישי שתמסור יישמר במאגר מידע כדין של רוש ובאחריותה. אינך חייב על פי החוק למסור מידע כלשהו. אולם, בהעדר פרטים כאמור, יתכן ולא נוכל לספק באופן מלא ו/או חלקי שירותים מסוימים באתר.

במידע האישי שתמסור ובפרטים שרוש תאסוף כאמור במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות זו ו/או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר למשתמשים להשתמש באתר ובתכנים השונים בו;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה, כדי ליצור שירותים ותכנים חדשים אשר תואמים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר. המידע שישמש את רוש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית;

 • במידת הצורך, ליצירת קשר איתך. רוש עשויה לתעד את ההתקשרות איתך כאמור לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו;

 • כדי להתאים את התכנים שיוצגו לעיונך בעת השימוש באתר להעדפות ולתחומי התעניינות שלך;

 • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית;

 • לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים אחרים של רוש ו/או חברות קשורות לרוש, בין אם קיים ובין אם יוקם בעתיד;

 • כדי לעמוד בדרישות כל דין, וכדי לסייע לרשויות המוסמכות או כל גורם אחר, כאשר רוש מאמינה בתום לב כי היא נדרשת לעשות כן;

 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתקנון השימוש באתר.

רוש לא תעביר ו/או תשתף לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע כזה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • רוש תהיה רשאית להעביר מידע אישי ומידע שנאסף על פעילותך באתר כאמור, לחברות אחרות בקבוצת רוש בישראל ו/או ברחבי העולם ו/או חברות אחרות אשר את שירותיהן אנו שוכרים על מנת לתת שירותים בשמנו ו/או עבורנו, ו/או על מנת לשפר את פעילות רוש לרבות מוצריה ושירותיה ו/או לסייע לרוש בהגנה על פעילותה ומניעת תרמית, ובלבד שחברות כאמור ישתמשו במידע כאמור רק על פי הוראות מדיניות זו. מובהר כי חברות אחרות כגון אלו עשויות להימצא באזורי שיפוט אחרים מחוץ לגבולות ישראל ובמקרים כאלה הנך מסכים להעברת ושמירת המידע כאמור כולל המידע האישי אודותיך מחוץ לגבולות ישראל בחברות כגון אלו; 

 • רוש עשויה לספק מידע כאמור לגופים או חברות אחרות לצרכים סטטיסטים על מנת שיעבדו את המידע עבור רוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות זו. ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי המידע שישמש את רוש לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;

 • רוש עשויה לשתף במידע כאמור, לרבות המידע האישי אודותיך, חברות אחרות ו/או סוכנים ו/או יועצים ו/או ספקים, המבצעים תחזוקה טכנולוגית בין היתר לאתר, כדי לסייע לבצע צעדים עסקיים מסוגים שונים, כגון הענקת שירות ללקוחות, משלוח מידע שיווקי ללקוחות אודות מוצרינו, השירותים שלנו והצעות מיוחדות.

 • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע כאמור לצד שלישי ו/או במקרה בו קיימת חובה חוקית למסור את המידע כאמור;

 • במקרה בו רוש תסבור כי מסירת של מידע כאמור נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או לגוף או לרכוש של צד שלישי כלשהו;

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין רוש ו/או כל תאגיד או אדם מטעמה, ו/או בין צד שלישי לבין רוש ו/או מי מטעמה כאמור, שתחייב לדעת רוש חשיפת פרטייך;

 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי תקנון השימוש באתר או לחבל בכל דרך שהיא באתר ו/או בתכניו ו/או בשימוש הרגיל באתר; 

 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

 • במקרה בו רוש תמכור או תארגן את פעילותה לרבות פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש ו/או לכל תאגיד חדש פוטנציאלי כאמור (לרבות רוכשים פוטנציאלים של פעילות רוש או חלק ממנה) את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה.

רוש עשויה להיות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. רוש לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אולם, וככל ורלוונטי, במקרה ותאשר במסגרת שימושך באתר קבלת דיוור ישיר, ניוזלטרים וכדומה ייתכן ופרטים יועברו לצדדים שלישים אשר ישגרו לך דיוורים כאמור. כמו כן רוש רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים לצורכי אבטחת מידע ועוד. 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשמש אותך. קבצי ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. אולם, עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש או שלא תוכל להשתמש באופן מלא בחלק מדפי האתר ו/או בחלק מהתכנים באתר.

בנוסף לכך, רוש עשויה לעשות שימוש באתר ב"פיקסלים" (Pixels), "אותות רשת" (Web beacons) ומערכות / טכנולוגיות נוספות של צדדים שלישים אשר אוספות מידע ומנתרות את השימוש באתר / דפוסי הפעילות באתר.

ביחס לשימוש ב'עוגיות' (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות במסגרת האתר אנא ראה .

 

מידע שאתה משתף באתרי צד ג' או באמצעות שירותי מדיה חברתית

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית שבהם תוכל לפרסם תגובות, סיפורים, ביקורות או מידע אחר שאינו בשליטת רוש. השימוש שלך באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה עשוי לגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על ידי אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה. רוש אינה אחראית לאבטחתם או לפרטיותם של כל מידע שנאסף על ידי אתרים אחרים או שירותים אחרים. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים נשלט על ידי נוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות והגדרות הפרטיות באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין את המידע העשוי לאסוף, לשמש ולהיות משותף על ידי אותם אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית.

רוש מיישמת באתר מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בין היתר מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, רוש לא מתחייבת שהאתר ו/או השימוש ו/או הגלישה בו ו/או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. רוש ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות, בקשר לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרם לך ו/או לכל מי מטעמך בקשר ו/או ביחס ו/או בעקבות שימוש בלתי מורשה, חדירה ו/או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר וכל הקשור או הנובע מכך. בשימושך באתר הנך מבין ומסכים להגבלות אלה.

בכלל כך, בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מבין ומסכים כי, באחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק וכדומה) קיים סיכון לכך כי בין היתר המידע והנתונים יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

רוש תהיה רשאית לשנות מעת לעת מדיניות פרטיות זו. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהי המדיניות העדכנית.

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לרוש בדוא"ל: :  או באמצעות דואר רגיל: החרש 6, הוד השרון, 4524079.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

למניעת ספק יובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות זו יש לפנות לדוא"ל 

נוסח 8322

יצירת קשררוש העולמיתlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeאודות רושפתרונות בפארמהרפואה מותאמת אישיתקריירהבדיקות גנומיות מקיפות של רושתנאי שימושמדיניות פרטיותמדיניות שימוש בעוגיותהצהרת נגישות