תקנון האתר

 

15.11.2016

מבוא

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר www.roche.co.il ("האתר"). הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי השימוש. גולשים העושים שימוש באתר יהיו מחויבים בכל העדכונים הללו, אם וכאשר יבוצעו; ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.

*  תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

אי מתן ייעוץ רפואי

האתר, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה לשימוש או אי שימוש בתכשיר רפואי כלשהו. לקבלת ייעוץ רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך.

אופן השימוש של החברה במידע

שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר וכיו"ב. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה כאמור לעיל. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייתכן וייעשה שימוש כללי בו לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

כמו כן, יתכן ונפרסם מידע אישי הניתן לזיהוי למטרות מסוג מענה לבקשות מתאימות של רשויות ממשלתיות מוסמכות או היכן שהדבר יידרש על פי כל דין, צווי בתי משפט, תקנות ממשלתיות.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למידע כאמור. כמו כן, החברה לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

השימוש באתר

האתר כולל חומר עיוני בנוגע לשימוש במוצר שהחברה מציעה, לעיון אישי ופרטי של בעלי מרשם למוצר. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.

החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

למרות שהחברה משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המחשב שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה משימוש באתר.

אתר האינטרנט כולל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ייתכן ומוצרי החברה נתונים בטריטוריות כלשהן לפיקוח רגולטורי ועל כן אפשרי כי גולשים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר רלוונטי רק כלפי טריטוריות מסוימות. אין להתייחס לתכני האתר כאל פרסומת או כאל חומר שיווקי עבור שום מוצר שאינו מאושר על פי חוק בטריטוריה בה אתה נמצא.

אין במידע המוצע באתר כדי להוות הצעה או בקשה לרכישתם או מכירתם של ניירות ערך כלשהם או לביצועה של כל עסקה בניירות ערך. חל איסור על המשקיעים לסמוך על מידע זה בבואם לקבל החלטות בנושא השקעות.

הקישורים לדפי אינטרנט שלישיים מוצעים לנוחות בלבד. אין אנו מביעים כל דעה באשר לתוכנם של אתרי אינטרנט שלישיים כלשהם, ומתכחשים בזאת באופן מפורש לכל חבות באשר למידע מטעמו של צד שלישי ולשימוש בו.

אתר זה אינו מיועד לדיווח על תופעות לוואי. לדיווח על תופעות לוואי יש לפנות לכתובת: Israel.drugsafety@roche.com

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות, בכפוף לכיבוד זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (יחדיו: "סימני המסחר") הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. 

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.